Skip to main content

Centrumplan bijeenkomstVerslag CENTRUMPLAN FIJNAART
Om 19.30 heet Jeroen Schrauwen iedereen welkom met een korte toelichting op de opdracht van het College van B&W om de haalbaarheid van een supermarkt in het centrumplan te onderzoeken, waar we nu staan in het proces en wat er van de Klankbordgroep wordt verwacht. Na een kort voorstelrondje volgen presentaties van de ingehuurde adviesbureaus Goudappel (Danny Walraven - verkeer) en Rho adviseurs (Stefan la Grand – ruimtelijk ontwerp).
VERKEERSONDERZOEK GOUDAPPEL
Er is een verkeersberekening gemaakt met een regionaal afgestemd computermodel naar de effecten van een autoluw centrumgebied en er is online een enquête uitgezet die maar liefst 350x volledig is ingevuld. Het plan leeft en heeft voor- en tegenstanders.
De verkeersberekening geeft een prognose van verschuivingen in verkeersstromen in 2040 bij afsluiting van het centrumgebied (3 straten) en de komst van een grotere supermarkt. Hieruit komt naar voren dat de bovenlokale effecten beperkt zijn, maar dat in Fijnaart een alternatieve centrumroute ontstaat. Op verschillende meetpunten neemt het aantal verkeers-bewegingen per etmaal toe. In een aantal straten lijkt dit onacceptabel; deze zijn hier niet op berekend.
In de discussie wordt een aantal aandachtspunten benoemd:
- Graag extra aandacht Kerkring die op een aantal plaatsen minder breed is
- Kijk nog eens goed of het model altijd uitgaat van de meest logische weg
- Op welke manier is het oplosbaar?
RUIMTELIJKE VERKENNING RHO ADVISEURS
Er is onderzocht waar en hoe de supermarkt het beste ingepast kan worden op beoogde locatie. Het uitgangspunt is een plein op de dijk, waar naast de entree van de supermarkt ook andere (publieksgerichte) functies en woningen komen om meer levendigheid te krijgen. Het moet niet alleen ruimtelijk goed aansluiten op de Voorstraat en het Evenemententerrein, waar ook naar verbetering wordt gekeken door herinrichting, maar hier ook functioneel echt een aanvulling op zijn.
De grote uitdagingen bij de ruimtelijke verkenning zijn hoe bezoekers en vrachtverkeer bij de nieuwe supermarkt/voorzieningen komen en hoe het hoogteverschil kan worden opgelost. In de basis zijn er 3 ontsluitingsvarianten onderzocht voor zowel personenauto’s als de meest gangbare vrachtwagens. Tijdens de klankbordavond zijn hier nog enkel subvarianten aan toegevoegd (o.a. ontsluiting vanaf de Molenstraat via woonwagenkamp, zuidelijke ontsluitingsweg parallel aan de Kadedijk). De belangrijkste conclusie is dat het volledig afsluiten van het centrum niet haalbaar dan wel niet wenselijk is. Het openhouden van de Voorstraat heeft meerwaarde, afhankelijk van de ontsluitingsvariant als eenrichtingsverkeer of blijvend in twee richtingen.
2/3
Op basis van deze ontsluitingsvarianten zijn vier concepten uitgewerkt en gepresenteerd, op basis van het principe supermarkt op pootjes of supermarkt onder aan de dijk. In alle varianten ontstaat een ruim plein op de dijk en een goede aansluiting op de Voorstraat. Het verschil zit met name in de inpassing van de supermarkt en de verkeerskundige ingrepen. Met name vanwege het laatste punt is tijdens de klankbordavond de voorkeur uitgesproken voor de eerst gepresenteerde variant, die de minst ingrijpende aanpassing vraagt van de huidige verkeersstructuur, mits:
1. Uit de uitwerking van het verkeersonderzoek blijkt, dat deze variant niet leidt tot onacceptabele verkeersdrukte elders in de kern. Er is best veel te doen om de afsluiting van de dijk; dit dient zorgvuldig onderzocht te worden.
2. Er voldoende aandacht komt voor mindervaliden, zoals ouderen met een rollator, die nu moeite hebben om de dijk op te komen en nu ook lastig naar de Jumbo kunnen.
3. Er een ruimtelijk acceptabel plan van te maken is, rekening houdend met een voor Fijnaart passende maat en omliggende bestaande bebouwing. Het heeft de voorkeur om ook andere functies toe te voegen aan het plein + (jongeren)woningen, mogelijk extra horeca en/of detailhandel verwant aan de supermarkt en aanvullend op hetgeen reeds in het centrum Fijnaart aanwezig is.
AANDACHTSPUNTEN BIJ UITWERKING
Tijdens de klankbordavond zijn verschillende aandachtspunten benoemd die mogelijk relevant zijn bij de verdere uitwerking:
- De Eerste Kruisweg is nu afgesloten voor autoverkeer. Deze straat openstellen voor autoverkeer lijkt een oplossing voor de druk op het centrum.
- Openbaar vervoer en landbouwverkeer zijn nog niet meegenomen in de studies, maar verdienen wel bijzondere aandacht.
3/3
- De verblijfskwaliteit in de Voorstraat is nu zeer beperkt doordat de auto hier dominant is. Er wordt aandacht gevraagd voor een herinrichting (minder parkeren of blauwe zone) voor een betere aansluiting op de nieuwe ontwikkeling (integraal centrumplan).
- Kijk bij de uitwerking nog eens goed of alle bestaande ondernemers wel bereikbaar blijven.
VERVOLG
Bovenstaande mitsen worden uitgewerkt door Goudappel en Rho adviseurs. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan de klankbordgroep alvorens de voorkeursvariant op 21 maart 2023 wordt gepresenteerd. Het verzoek aan de deelnemers van de klankbordavond is om het gesprek te voeren met de achterban.

Advertenties