Skip to main content

De DorpstafelDe Dorpstafel
Dinsdagavond 20 juni jl. was er in de zaal van Grand Café in De Parel de tweede bijeenkomst dit jaar van de Dorpstafel.

Al direct na de opening ontstond er een discussie tussen de Voorzitter, Ton Haverkamp, en een der Tafelgenoten; deze stelde dat er slecht werd geluisterd naar hem en zijn verzoeken richting gemeente en bestuur der Dorpstafel waarschijnlijk in de onderste lade terecht kwamen.
Deze onvrede resulteerde in het feit dat hij wilde bedanken als lid van De Dorpstafel en zelf, en meerdere personen met hem, een nieuwe groep wilde oprichten om zodoende meer gehoor te krijgen voor hun inbreng.
Voorzitter Haverkamp betreurde deze ontwikkeling en ook projectleider van de gemeente, Jeroen Leijdens, wees op het feit dat de gemeente in al haar wijsheid heeft besloten dat alle kernen van de gemeente Moerdijk een Dorpstafel moet hebben waarmee zij in gesprek gaan over alle ontwikkelingen op elk dorp.
Voorheen was er al een dergelijk overleg, toen heette dat Dorpsraad waaraan meestal mensen deelnamen welke al een link hadden met de politiek en mensen van verenigingen en burgerinstanties.
Om nu iedereen te motiveren om deel te nemen aan het overleg tussen gemeente en alle burgers werd De Dorpstafel de gesprekspartner van de gemeente, dus werd er niet OVER de burgers gepraat maar MET de burgers.
Echter wat doet zich voor in Fijnaart, ook de oude Dorpsraad blijft schijnbaar actief. De Dorpstafel is dus nu het juiste orgaan voor overleg en als dan nog een groep zich afscheidt zijn er drie aparte groepen welke de gemeente dagelijks bestoken met hun verzoeken over één en ander.
Ook wethouder Joosten vond deze ontwikkeling ongewenst en vond dat het beter was de krachten te bundelen en samen doelen te realiseren welke in Fijnaart zo gewenst zijn. U begrijpt dat deze kwestie nog nader overleg nodig heeft, wat in later stadium zal gaan gebeuren waarbij de burgemeester ook aanwezig zal zijn.

De agenda werd voortgezet met de vraag vanuit het bestuur om thema-avonden te organiseren en ook daarbij de burger te betrekken, vooral thema's in het sociale domein zoals jeugd, ouderen, schuldhulpverlening en energietransitie.
De aanwezigen stemden daar mee in en de voorzitter zegde toe dit in gang te zetten en De Dorpstafel daar later over te informeren.

Ook het zwembad kwam ter sprake omdat vele burgers zich zorgen maken over het voortbestaan van De Oester, hetgeen door de aanwezigen als onbestaanbaar werd omschreven daar zich bij De Oester zeer vele burgers uit Fijnaart als vrijwilliger hebben aangemeld om zodoende het instructiebad De Oester open te houden.
De voorzitter antwoordde dat De Dorpstafel al met alle zwembaden in overleg was geweest om zich daardoor een standpunt te vormen in deze materie. Verder wacht men de de commissievergadering van 7 september en de gemeenteraad op 27 september af, waar de zwembaden op de agenda staan.
De voorzitter voegde er nog aan toe dat De Dorpstafel er bovenop zit en eventuele gesprekspartners er op zal wijzen dat De Oester nog mandaat heeft tot 2025!!!

Vitaal centrum.
Nu volgde er een presentatie over de vorderingen van het centrumplan, hetgeen voor diegenen die dat al eerder hadden gezien, bijna een herhaling van zetten was. Wel was de klankbordgroep bijeen geweest en zij hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt.
Zo bleek onder de burgers welke langs de aanvoerroute voor de Jumbo via de afrit naar het evenemententerrein wonen, dat er ernstige bezwaren waren omdat deze aanvoerroute direct achter  hun huizen langs loopt en zij geluidsoverlast en scheuren in huizen vrezen.
Derhalve was er gezocht naar een alternatief wat neerkwam op het idee om het het autovrije plein op de dijk enigszins op te schuiven richting Molenstraat zodat men vanuit de Voorstraat met de auto de dijk mag oversteken en vlak langs de zijgevel van het Notariskantoor naar de parking van de Jumbo kan, wat dus het aanvankelijke plan doorkruist. Concreet is dit natuurlijk nog niet.
Ook de bulkaanvoer naar de Jumbo zal over de Molenstraat geschieden; de vrachtwagen zal zijn oplegger achterwaarts naar de losvloer moeten rijden zodat hij dan weer voorwaarts over de Molenstraat zijn weg kan vervolgen.
De openstelling van de Eerste Kruisweg is van groot belang om Fijnaart te behoeden voor een verkeersinfarct en er zal binnenkort een gesprek komen met Rijk Zwaan welke hierin natuurlijk ook gekend moet worden.
Ook het eenrichtingverkeer in de Kerkring kwam ter sprake doch hierover was nog geen zinnig woord te zeggen blijkbaar, wat niet betekent dat het geschrapt is.
Vanuit de zaal werd het idee geopperd dat, als er werkzaamheden komen aan de Eerste Kruisweg, daar aan te koppelen het doortrekken van de vrijliggende fiets-/wandelpaden langs de Parallelweg.

Advertenties