Skip to main content

Gemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen maatschappelijke ondersteuning

Mooie voldoende voor WMO-dienstverleningGemeente Moerdijk onderzoekt cliëntervaringen maatschappelijke ondersteuning
Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2022 weer een onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research. De uitkomsten van het onderzoek zijn over het geheel genomen positief. Zo blijkt uit het rapport dat cliënten over het algemeen positief zijn over hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. Acht op de tien cliënten merken op dat er in het gesprek samen naar een oplossing voor de hulpvraag wordt gezocht.

Naast een algemeen beeld is in het verantwoordingsjaar 2022 specifiek ingezoomd op hoe cliënten het melden van een hulpvraag bij de gemeente Moerdijk ervaren en op de cliëntervaring Huishoudelijke ondersteuning. “Dit jaarlijkse onderzoek is vooral bedoeld om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om een en ander verder te verbeteren”, licht wethouder Pauline Joosten toe. 

Respons

In het onderzoek zijn vragen gesteld over het contact tussen de cliënten en het Wmo-loket, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning de cliënten oplevert. In totaal ontvingen 692 cliënten de uitnodigingsbrief met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 456 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Dit is een respons van 66%. Een stijging van het aantal respondenten, vorig onderzoek was de respons 61%.

Ruime meerderheid weet weg naar ondersteuning te vinden

Een ruime meerderheid van 81% van de cliënten uit de gemeente Moerdijk weet waar zij met hulpvragen terecht kunnen. Over de snelheid waarmee men geholpen wordt is 75% tevreden. Dit is een lichte daling ten opzichte van 79% in 2021. Ruim vier op de tien cliënten weten dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit percentage is licht gestegen ten opzichte van 2021.

Ruime voldoende voor het keukentafelgesprek

De waardering voor de toegang naar ondersteuning vertaalt zich ook door naar het rapportcijfer dat cliënten geven aan het (keukentafel)gesprek dat zij hebben gehad met een medewerker van de gemeente over zorg en ondersteuning. Cliënten beoordelen dat gemiddeld met een 7,8. Dit is  hoger dan voorgaande jaren.

Kwaliteit ondersteuning goed en ondersteuning past bij de hulpvraag

Men is positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Ruim driekwart van de cliënten vindt deze ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag. We zien wel een lichte daling in de tevredenheid. Wat opvalt is dat er bij dit onderdeel over de hele linie meer neutrale antwoorden zijn gegeven dan vorig jaar. Op basis van de scan Mens en Maatschappij zijn normaliseren en de inzet van algemeen gebruikelijke voorzieningen uitgangspunten. Dit kan ertoe leiden dat we met inwoners in gesprek gaan over andere oplossingen dan zij zelf in gedachten hebben, wat de scores over de passendheid van de aangeboden voorziening kan beïnvloeden.

Cliënten ondervinden positieve effecten door de ondersteuning

Cliënten ervaren positieve effecten van de ontvangen ondersteuning. Circa acht op de tien cliënten kunnen zich beter redden, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op andere effecten van de ondersteuning zien we een lichte daling zoals de betere kwaliteit van leven die respondenten ervaren door de ondersteuning.

Grote meerderheid cliënten vindt het melden van de hulpvraag bij gemeente makkelijk

Circa acht op de tien cliënten vinden het makkelijk om de hulpvraag bij de gemeente te melden (83%). Ongeveer een op de tien cliënten vindt het wel moeilijk. Wat opvalt bij de reacties die veel mensen geven die het moeilijk vinden om hun hulpvraag te melden is dat zij zeggen het altijd moeilijk te vinden om iets te vragen of om hulp te vragen. Onze procedures maken het bij deze mensen niet moeilijk om hun melding te doen maar hun zogenaamde vraagverlegenheid.

Ruim negen op de tien cliënten zijn tevreden over de huishoudelijke ondersteuning

Meer dan negen op de tien cliënten zijn tevreden over de huishoudelijke ondersteuning. Cliënten beoordelen in het algemeen huishoudelijke ondersteuning met een 7,5. Daarvan vinden circa zes op de tien cliënten de huishoudelijke ondersteuning goed (59%). Ongeveer een derde geeft een voldoende (32%). Circa een op de tien cliënten vindt dit onvoldoende (9%).

Bereikbaarheid van de zorgaanbieders goed, maar vervanging is een aandachtspunt
De tevredenheid onder cliënten over de zorgaanbieder huishoudelijke ondersteuning is over het algemeen ruim voldoende, maar wisselt per onderwerp. Over de bereikbaarheid zijn circa zeven van de tien cliënten tevreden (71%). Bovendien vinden bijna zeven op de tien cliënten de informatie die zij van de zorgaanbieder krijgen begrijpelijk (68%). Het hebben van een vast aanspreekpunt staat onderaan de lijst wat betreft tevredenheid. Circa drie op de tien cliënten geven aan dat zij een vast aanspreekpunt bij de zorgaanbieder huishoudelijke ondersteuning hebben (28%). Volgens 3/4 van de cliënten worden de activiteiten in de juiste frequentie allemaal uitgevoerd, zoals in het leveringsplan staat vermeld. Een aandachtspunt is dat 44 % niet voldoende hulp krijgt tijdens de vakantie of ziek zijn van de huishoudelijke medewerker.

 

Advertenties