Skip to main content

Moerdijk presenteert sluitende begroting

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Moerdijk de begroting voor.Moerdijk presenteert sluitende begroting
De begroting 2024-2027 laat voor de jaren 2024 en 2025 een ruim overschot zien. Het jaar 2026 is nu structureel sluitend en voor 2027 resteert er, na vaststelling van de begroting en de eerste begrotingswijziging, een beperkt tekort. De lasten voor inwoners stijgen met gemiddeld 7,93%. Ook in 2024 en verder blijft het voorzieningenniveau op peil en blijven we investeren in de Moerdijkse samenleving.

Wethouder Jack van Dorst namens het college: “We zijn trots op de financiële gezondheid van de gemeente Moerdijk en kijken met vertrouwen naar de toekomst. De begroting voor de komende jaren is structureel sluitend en we hebben een stevige financiële positie. De mindere positie in 2026 ten opzichte van 2024 en 2025 en het tekort in 2027 zijn vooral het gevolg van sterk teruglopende rijksbudgetten. Dit geldt niet alleen voor Moerdijk maar dit geldt voor alle gemeenten in het land. Via de VNG hebben de gemeenten dit inmiddels op de agenda van het Rijk geplaatst. Onze verwachting is dat het Rijk, na de verkiezingen en formatie, een deel van deze verlaging ongedaan zal maken.” Van Dorst vervolgt: “In deze begroting kondigen we ook een aantal grootschalige investeringen aan. Denk hierbij onder andere aan de zwembaden, schoolontwikkelingen en grootschalige woningbouwprojecten. Deze ambities en plannen vind je voor een groot deel nog niet in deze begroting. Met name omdat de financiële effecten hiervan pas optreden in de jaren na 2027.”

Lokale lasten

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) in 2024 met gemiddeld 7,93%. Voor een meerpersoonshuishouden komt dat neer op gemiddeld € 5,70 per maand. Voor een eenpersoonshuishouden is dat bedrag € 4,75. De stijging komt door de inflatiecorrectie van 9,6% op de OZB en de rioolheffing. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,3%. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing geldt het principe van volledig kostendekkende tarieven. Dit betekent dat alleen de kosten die daadwerkelijk voor deze taken worden gemaakt, in rekening worden gebracht.

Vervolg 
Vandaag biedt het college de begroting aan de raad aan. Op 9 november volgt de raadsvergadering over de vaststelling van de begroting 

Alle documenten staan op www.moerdijk.nl/begroting2024

Advertenties