Skip to main content

Moerdijk sluit 2022 af met een positief saldo van € 8,2 miljoen

College biedt jaarverslag 2022 aan de gemeenteraad aanMoerdijk sluit 2022 af met een positief saldo van € 8,2 miljoen
Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Moerdijk. Hierin legt zij verantwoording aan de gemeenteraad af over het jaar 2022. Moerdijk sluit 2022 af met een positief saldo van € 8,2 miljoen. In 2022 is in alle programma’s vooruitgang geboekt en zijn mooie mijlpalen bereikt.

Mijlpalen

Woningbouw is topprioriteit voor het college. In 2022 zijn 111 woningen netto toegevoegd aan de woningvoorraad, o.a. in de projecten Molenstraat (Zevenbergen), Bosselaar-Zuid (Zevenbergen), Waterwijk (Fijnaart), Noordhoeksedijk (Noordhoek), Kloosterblok IV (Willemstad) en Plein 1940 (Zevenbergschen Hoek). Daarnaast zetten we stappen voor de ontwikkeling van Zevenbergen-Oost door het startdocument vast te stellen, een Rijkssubsidie van 10 miljoen binnen te halen en Wet voorkeursrecht gemeenten voor woningbouwprojecten Zevenbergen-Oost (Zevenbergen) en Westschans (Klundert) te vestigen.

De eerste fase van Logistiek Park Moerdijk is onder voorbehoud verkocht aan DSV. Vanwege de stikstofproblematiek is de natuurvergunning nog niet verstrekt. Dit is voorwaarde voor het laten passeren van de verkoopakte. De gemeentelijke omgevingsvergunning voor de bebouwing is wel al verstrekt en het bouwrijp maken van het gebied is in volle gang.

In 2022 zijn weer stappen gemaakt op weg naar vitale centra. Het Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad is in maart 2022 vastgesteld door het college. In Zevenbergen is de vastgoedontwikkeling aan de Molenstraat in februari opgeleverd en in gebruik genomen. Met de afronding van dit deelproject en de toevoeging van de Dirk-supermarkt is er een ‘compact winkelrondje’ gerealiseerd, in combinatie met een mooie parkeeroplossing, appartementen en stadswoningen. Op 16 september 2022 is de haven onder grote publieke belangstelling feestelijk geopend, in de vorm van een havenspektakel dat tot stand kwam met betrokkenheid van vele vrijwilligers en lokale ondernemers.

De stijgende energierekening zorgde er in 2022 voor dat mensen die minder geld te besteden hebben, in de problemen dreigden te komen. Inwoners met een inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum ontvingen een eenmalige tegemoetkoming van € 800 in de energielasten. Omdat de gemeente signalen ontving dat óók inwoners met een inkomen boven deze inkomensgrens in de problemen kwamen en de energierekening niet konden betalen, besloot de gemeenteraad in november om de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag te verhogen naar 130%.

In februari 2022 is de Lokale Energie Agenda (LEA) vastgesteld voor en door de dorpen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. In de LEA staan afspraken over de inzet van de opbrengsten van de windmolens langs de A16. Een kwart van het rendement van de windparken komt namelijk in lokale Energietransitiefondsen en wordt geïnvesteerd in lokale projecten voor energiebesparing en duurzame energie. Inmiddels is in samenwerking met inwoners gestart met de ontwikkeling en uitvoering van de eerste projecten uit de LEA.

In 2022 is VVV Moerdijk veranderd in Visit Moerdijk. We hebben een nieuwe website ontwikkeld die in drie talen (Nederland, Engels en Duits) is gelanceerd.

In met name het buitengebied hebben we met het opnieuw asfalteren van 66 kilometer aan wegen een grote stap gezet in het inlopen van de achterstand die we hadden bij wegenonderhoud.

In 2022 is de eerste fase afgerond met een uitgebreide inventarisatie naar de bestaande situatie van de gemeenschapshuizen/MFA’s.

Binnen het sociaal domein werd de Scan Mens en Maatschappij deel II opgeleverd. Alle wettelijke en niet-wettelijke taken en de gemeentelijke doelen zijn in kaart gebracht en geordend naar tien leefgebieden. Dit heeft tot talloze inzichten en kansen geleid om te komen tot een duurzame effectieve en efficiënte inzet van het sociaal domein. Ten aanzien van de WMO heeft dit al geleid tot andersoortige zorg die passender maar lichter is én een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de taakstelling.

Financieel

Solide financiële basis 

Financieel laat de jaarrekening een positief resultaat zien van € 8,2 miljoen. Dit komt vooral doordat we hogere inkomsten vanuit het Rijk hebben ontvangen uit de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente (het gemeentefonds). Gedurende het jaar worden gemeenten door het Rijk geïnformeerd over tussentijdse bijstellingen in het gemeentefonds. In 2022 is het resultaat sterk beïnvloed door deze tussentijdse (opwaartse) bijstellingen die in de begroting nog niet konden worden voorzien.

Het college stelt de raad voor om € 2,4 miljoen alsnog in 2023 in te zetten. “Het gaat dan om werkzaamheden waarvoor in 2022 budget beschikbaar was gesteld, maar die doorlopen in 2023 of nog niet zijn uitgevoerd”, legt wethouder Jack van Dorst uit. Verder wordt voorgesteld om een bedrag van ruim € 5,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2022 is op 20 juni 2023 door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 6 juli staat de raadsvergadering gepland waarin de gemeenteraad de jaarrekening behandelt.

De stukken staan online:

Agenda Moerdijk - Raadsvergadering donderdag 6 juli 2023 19:30 - 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (agendapunt 7)

Advertenties