Skip to main content

Vitaal centrum Fijnaart

Klankbord Centrumplan informeert u over stand van zakenVitaal centrum Fijnaart
Leden klanbordgroep Centrumplan Fijnaart
Droomt u ook over een levendig centrum in Fijnaart? Wij als klankbordgroepleden wel! We zijn uiteraard realistisch. Fijnaart is een klein plattelandsdorp. Maar we mogen wel dromen over het behouden en verstevigen van voorzieningen die er nu zijn. Een centrum waar het fijn is om door heen te lopen, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we winkels kunnen bezoeken en waar we met elkaar een lokaal evenement organiseren. Om ons centrum vitaal te houden, ook voor de volgende generaties, is het goed om daar nu over na te denken en op in te spelen.

Klankbordgroep
Wij zijn als leden van de klankbordgroep voor het vitaal centrum Fijnaart na de zomer, op 24 oktober en 21 november, bij elkaar gekomen om samen ideeën te bespreken voor een levendiger centrum in Fijnaart. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners van het centrumgebied en buitengebied en van ondernemers. Het is een leuke en constructieve klankbordgroep, waarin alles op tafel komt, waar we naar elkaar luisteren en gezamenlijk afwegingen maken ter voorbereiding op besluitvorming. We begrijpen dat veel inwoners van Fijnaart op dit moment vinden dat het hele proces rondom het centrumplan al heel lang duurt en traag verloopt. We worden zelf ook wel eens wat ongeduldig. Echter een herinrichting van een dorpshart moet weer enkele generaties kunnen doorstaan. Het is goed dat wij met elkaar daar de tijd voor nemen. Hoe hebben de ontwikkelingen bijvoorbeeld effect op het verkeer, parkeren, winkelvoorzieningen en horeca? We denken hierover na en bijvoorbeeld ook over een leuk rondje met het hondje, de wens voor een veilige, leuke fietsroute en een toegankelijke verbinding tussen het evenemententerrein, de Voorstraat en de Kerkring.

Wat ging eraan vooraf
Voorafgaand aan het uitvoeringsplan hebben wij meegedacht over de ontwikkelingsvisie Centrumplan Fijnaart met als centraal thema de positionering van een supermarkt. Het is gelukt om, rekening houdend met de meeste wensen, de te verwachten verkeersstromen en beschikbare gronden, tot een ontwikkelingsvisie te komen. Na een goed bezochte bijeenkomst in De Parel is deze visie door alle partijen bekrachtigd, financieel doorgerekend en onderzocht op ruimtelijke haalbaarheid.

Het uitvoeringsprogramma Vitaal Centrum Fijnaart
We zijn ons als klankbordgroep steeds meer bewust van het belang van een goede en toegankelijke verbinding tussen evenemententerrein, Voorstraat en het gebied rondom De Dorpskerk. De klankbordgroep voor het Centrumplan is daarom voor het uitvoeringsprogramma Vitaal Centrum Fijnaart uitgebreid met vertegenwoordigers van de lokale horeca, Stichting Evenementen Fijnaart en het kerkbestuur van De Dorpskerk. Zo heeft de klankbordgroep inmiddels een heel brede vertegenwoordiging uit Fijnaart. Vanuit de gemeente is de klankbordgroep gevraagd mee te denken over een realistisch uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft de concrete projecten die worden gedragen door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het is een realistisch plan waarin planning en budgetten zo slim mogelijk worden gecombineerd.

Ontwikkelingsvisie Centrumplan Fijnaart
De 4 partijen ondersteunen de in maart gepresenteerde ontwikkelingsvisie voor het centrum, met focus op een levendig plein aan de kop van de Voorstraat. Rialto Vastgoedontwikkeling, Jumbo en Green Real Estate hebben het plan financieel doorgerekend. De gemeente onderzocht de mogelijkheid van het openstellen van de Eerste Kruisweg voor doorgaand verkeer, waardoor een autovrij dijkplein ontstaat.
Dit heeft tijd gekost. De doorrekening van de gepresenteerde visie ziet er financieel minder rooskleurig uit dan verwacht en ook is er gekeken naar de positionering van de supermarkt en woningen in de visie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan de visie.
Deze aanpassingen zijn besproken en begrepen door de klankbordgroep. De grootste wijziging is het 'zakken van de supermarkt', echter wel met een goede entree van de supermarkt op dijkniveau, ondersteund door ruimte voor detailhandel en mogelijk horeca. Het aantal woningen blijft gelijk, echter zijn deze anders gesitueerd ten opzichte van de eerder gepresenteerde visie.
Ondanks financiële uitdagingen lijkt de visie haalbaar. De verdere uitwerking omvat ook het behoud van het landelijke/dorpse karakter in de schetsen. De vier partijen staan gezamenlijk achter de visie, en verdere besprekingen zijn gepland voor kerst. Het openstellen van de Eerste Kruisweg blijkt complex en alternatieve opties voor een autoluw dijkplein worden onderzocht op suggesties van de klankbordgroep.

Hoe verder?
Zoals gezegd wordt op basis van onze input de visie verder uitgewerkt en nog voor de kerst hopen we weer bij elkaar te komen. De partijen streven nog altijd naar besluitvorming, over zowel de Ontwikkelingsvisie Centrumplan als het uitvoeringsplan Vitaal Centrum Fijnaart, in maart 2024. Voordat besluitvorming plaatsvindt, wordt dit plan nog gepresenteerd aan de bewoners van Fijnaart, zodat u als bewoner kan meedenken in dit plan. Als klankbordgroep ontmoeten we u dan ook graag op donderdag 18 januari om samen te participeren en voorzichtig te dromen van een vitaal centrum Fijnaart in onze mooie gemeente.

Namens de leden van de klankbord Centrumplan - Vitaal Centrum Fijnaart
Huibert van Dis / Lonneke de Vrij

Advertenties