Skip to main content

Heijningen heeft een 'Gezonde School'

Vrijdagmorgen 1 september jl. heeft basisschool Het Kompas het predicaat 'Gezonde School ontvangenHeijningen heeft een 'Gezonde School'
Interimdirecteur Remko Ouwehand had de eer om het milieuvriendelijke bordje aan de gevel te bevestigen hetgeen hem vlotjes afging mede doordat de echtgenoot van juf Carolien de vorige avond de pluggen al in de muur had geboord. Meneer Ouwehand vroeg aan de kinderen die er bij aanwezig waren wat het betekende, een 'Gezonde school'. Nou, de kinderen hadden hun lesje geleerd want, zo zeiden ze, het is niet alleen gezond eten, maar je mag ook niet pesten en je moet elkaar helpen als dat nodig is.

Remko Ouwehand prees de inzet van het hele team, juf Carolien, juf Lisanne en juf Suzanne; hij wees op het feit dat zij veel werk hebben verzet om het predicaat 'Gezonde  School' binnen te halen, want ook tijdens de lessen moet het behalen van het predicaat 'Gezonde School' er als een rode draad doorheen lopen.
Interimdirecteur Ouwehand wees nog op het feit dat het team van de school in deze toch turbulente tijden in het onderwijs consequent bezig was het nieuwe onderwijs vorm te geven.
Juf Carolien gaf uitleg over het werken met Units; zo zijn groep 1, 2 en 3 ondergebracht in Unit 1 en de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 in Unit 2. Dan is het nog zo dat de grote kinderen de kleintjes komen helpen en zo ontstaat er een sfeer in school waar het prettig werken is, zowel voor het team als voor de kinderen.   

Ook de mevrouw van de M.R., Annemiek Broos, gaf het team de complimenten voor de manier van lesgeven, want ondanks de drukte van het nieuwe lesgeven en het behalen van het predicaat, blijven zij loyaal aan de kinderen. Ook noemde zij het feit dat de schoolverlaters bij het aansluiten bij het middelbaar onderwijs geen enkel probleem hebben; zij had vernomen dat de kinderen uit Heijningen worden geprezen dat zij zonder mankeren de aangeboden leerstof tot zich nemen.

Mede door het feit dat er vanuit Stichting De Waarden, de Onderwijskoepel waaronder Het Kompas ressorteert, geluiden waren dat het leerlingaantal te laag was en de school op termijn gesloten zou worden, heeft het team het roer omgegooid en het beleid gewijzigd. Men is begonnen om de Unitvorm van onderwijs in te voeren om daarmee te bewijzen dat Het Kompas wel degelijk bestaansrecht had en om te bereiken het aantal kinderen te behouden en te verhogen.

Unit onderwijs behelst effectief en kindgericht onderwijs in een veilige omgeving met extra aandacht voor de persoonlijke onderwijswensen van elk kind.
Tevens heeft het team de predicatie 'Gezonde School' ter hand genomen door gezondheidseducatie, het creëren van een fysieke en sociale omgeving en het signaleren van gezondheidsproblemen -fysiek en sociaal- en dit alles is in het beleid van de school stevig vastgelegd. Daarbij zijn de communicatielijnen kort en buitengewoon laagdrempelig.

De identiteit van de school is Protestants Christelijk met als uitgangspunt het Christelijk geloof met ruimte voor andere geloofsovertuigingen.
De missie: een brede kwaliteitsschool, goed onderwijs, belangstelling voor wat er gebeurt in de wereld en het aanleren van respect voor de medemens.
Het kind wordt individueel benaderd en zo ontdekken wij zijn of haar specifieke mogelijkheden, de plicht is dus om daar consequent mee bezig te zijn en blijven.

Het Unitonderwijs heeft leerstofjaarklassen-systeem, heeft themaklassen die doorbrekend worden aangeboden. Visie daarbij is zorg op maat, onderwijs op maat, gemeenschappelijke lessen, veiligheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Dan is er nog een beleid over pesten en een zorgbeleidsplan voor leerlingen met sociaal en emotionele problemen.

En zo heeft de school onder leiding van het team een ware metamorfose ondergaan en is er belangstelling vanuit andere scholen voor de manier waarop er in Heijningen les wordt gegeven.
Verder heeft het team zich gewend tot de Stichting ABBO welke als onderwijskoepel ook belangstelling had voor de manier waarop er op Het Kompas onderwijs wordt gegeven. Mede door het feit dat de onderwijsstichting De Waarden de toelagen deed krimpen en Het Kompas wil sluiten was het noodzaak zich onder een andere koepel te scharen, dus is deze overstap praktisch gewenst en welkom en zoals het er nu voorstaat zal dit per 1 januari 2024 zijn beslag krijgen.

En zo daalt de rust in de Heijningse onderwijswereld. Overigens staat het Heijningse onderwijs bekend om zijn veranderingen, als was het maar om het onderwijs te behouden op deze kleinste kern van de gemeente Moerdijk. Want in 1979 werd de wet Bestek 1981 van kracht hetgeen bezuinigingen waren vooral op de sterk verouderede schoolgebouwen. De oude Christelijk Nationale school mocht renoveren omdat het te duur was en zou gesloopt moeten worden.
Zo kwamen in 1979 de oude Janino-lokalen van de openbare school in Fijnaart naar Heijningen en werden deze geplaatst op het oefenterrein van de voetbalvereniging Chrislandia en kreeg deze locatie de naam van 'Sabinaschool'. In 1985 werd de oude openbare school verbouwd en kwam er een fusie van de beide scholen onder de Stichting Basisschool Heijningen met de nieuwe naam voor de school Het Kompas.
In 1999 werd de Stichting opgeheven en werd de school opgenomen bij Stichting de Waarden. In 2005 kwam er nog een uitbreiding van Het Kompas hetgeen nu nog het huidige schoolgebouw is.

Advertenties