Skip to main content

Voorstel college: Moerdijk houdt vier zwembadenVoorstel college: Moerdijk houdt vier zwembaden
Nieuwbouw van complex De Niervaert (Klundert) en verduurzaming van zwembaden De Oester (Fijnaart), De Bosselaar (Zevenbergen) en Ons Bad (Willemstad). Dat is het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders voorlegt aan de gemeenteraad. De raad neemt op 14 december een besluit.

De afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan het toekomstperspectief van de vier gemeentelijke zwembaden. Aanleiding daarvoor was het eerdere besluit van de gemeenteraad om complex De Niervaert in Klundert nieuw te bouwen. Tegelijk met dit besluit is destijds een motie aangenomen waarin de raad constateerde dat de nieuwbouw geen invloed mocht hebben op de drie andere zwembaden in de gemeente.

Toekomstplan
Ontwikkelingen zoals onder andere dalende bezoekersaantallen, sterk stijgende energiekosten, duurzaamheidseisen en tegelijkertijd de roep van inwoners om de baden open te houden, vroegen om een integraal, eerlijk en duidelijk toekomstplan. Zo concludeerde ook de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst afgelopen winter.

Behoud vier zwembaden
Het plan is er nu en als het aan het college ligt is de toekomst duidelijk: nieuwbouw van complex De Niervaert en verduurzaming van (de exploitatie) van zwembaden De Oester, De Bosselaar en Ons Bad. Wethouder Jack van Dorst: “We hebben gekeken naar onder andere bezoekersaantallen van de baden, de exploitatielasten, energiekosten en duurzaamheidseisen. Ook hebben we gesproken met exploitanten van de zwembaden, konden inwoners hun mening geven via een enquête en waren er individuele gesprekken met alle stads- en dorpstafels.” Van Dorst vervolgt: “Op basis van doelmatigheid is er ook de optie om te kiezen voor één nieuw centraal binnen- en buitenbad en verduurzaming van één bestaand buitenbad. Echter, op basis van de gebruikerswens, van bestendiging van de huidige situatie en van richtinggevende signalen vanuit de gemeenteraad, heeft het college de voorkeur uitgesproken voor het toekomstperspectief ‘Nieuwbouw Niervaert en verduurzaming van de andere baden’. Daarmee krijgt Klundert een nieuwe Niervaert en hebben de overige zwembaden een perspectief voor de komende 25 jaar. Kortom: aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om alle vier de zwembaden te behouden. De wethouder besluit: “De raad heeft nu voldoende informatie om een goed afgewogen besluit te nemen, zoals de raad ook wil. En na de besluitvorming gaan we samen met alle direct betrokkenen aan de slag met de realisatie van de toekomst van onze zwembaden.”   

Planning
Het voorstel staat op de agenda van de commissie van de gemeenteraad op 30 november. Naar verwachting neemt de raad op 14 december een besluit.

Advertenties